Pénzügyminisztérium

Közérdekű adatok

Közérdekű adatok – Általános információk

Tájékoztató a közérdekű adatok kötelező közzétételéről

A Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) kezelésében lévő közérdekű adatokra és a közérdekből nyilvános adatokra (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) vonatkozó kötelező közzétételi kötelezettség teljesítése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és e törvények végrehajtási rendeletei alapján történik.

A minisztérium kezelésében lévő,

– az Infotv. 1. melléklete szerinti általános közzétételi listában szereplő, illetve

az egyéb jogszabályban meghatározott különös közzétételi lista szerinti

közérdekű adatok elérhetőek a kormany.hu honlap Közérdekű adatok menüpontjában.

A szükséges adatok, adatcsoportok a dokumentumok között a kereső felületet használva kulcsszó megadásával, illetve egyes szűkítő kategóriák bejelölésével kereshetőek meg.

Ezen közérdekű adatok elérhetőek a https://www.kozadattar.hu honlapon (az egységes közadatkereső rendszerben) is.

A fentieken túl az Infotv. előírja a hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló, ötmillió forintot meghaladó költségvetési támogatásokra, szerződésekre, különböző típusú vagyonhasznosításokra és nem alapfeladat ellátására fordított kifizetésekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget a Központi Információs Közadat-nyilvántartáson keresztül is.

Tájékoztatás a közérdekű adat egyedi igénylésének szabályairól

Közérdekű adat megismerése iránt igényt bárki benyújthat szóban, írásban vagy elektronikus úton.

Az adatigénylés benyújtása

a) személyesen, a minisztérium Ügyfélkapcsolati Irodájában (1051 Budapest, József nádor tér 2-4., Főbejárat mellett), illetve

b) írásban a minisztérium Ügyfélkapcsolati Irodájának címezve (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), vagy

c) elektronikusan az ugyfelszolgalat@pm.gov.hu címen

történhet.

A megkeresések fogadására hétfőn, szerdán 12.30-16.00 óráig, kedden 9.00-12.00 óráig és 12.30-16.00 óráig, csütörtökön, pénteken 9.00-12.00 óráig telefonos ügyfélszolgálatot, továbbá – amennyiben pedig valamely rendkívüli körülmény miatt a személyes ügyfélszolgálat nem szünetel – minden páros héten szerdán 9.00-11.00 óráig személyes ügyfélszolgálatot biztosítunk.

Az ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1 791 5010

Az ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége: ugyfelszolgalat@pm.gov.hu

A minisztérium a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatigénylés beérkezésétől számított 15 napon belül tesz eleget. Ez a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Erről az igénylőt a minisztérium az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja.

Ha az adatigénylés nem egyértelmű, a minisztérium felhívja az igénylőt az igény pontosítására.

Az adatigénylésnek a minisztérium nem köteles eleget tenni abban a részben, amely az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban időközben nem állt be változás. Az adatigénylésnek a minisztérium nem köteles eleget tenni abban az esetben sem, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól – a vonatkozó jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatással együtt – a minisztérium az igény beérkezését követő 15 napon belül (adatközlést postai úton kérő adatigénylés esetén levélben, vagy amennyiben az adatigénylésben a válaszadáshoz elektronikus levelezési cím került feltüntetésre, elektronikusan) tájékoztatást küld az adatigénylőnek.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról az igénylő másolatot kaphat. Az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről az igénylőt a teljesítést megelőzően tájékoztatni szükséges. Az igénylő e tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának a minisztériumhoz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést a minisztérium által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles a minisztérium részére megfizetni.

A költségtérítés mértékének meghatározása során figyelembe vehető költségelemeket az Infotv., az egyes költségelemek megállapítható mértékét a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet határozza meg.

Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot a minisztérium felismerhetetlenné teszi és a dokumentumot így továbbítja az adatigénylő számára.

Jogorvoslatok, vizsgálatok

Az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatóság elérhetőségei az alábbiak:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Központi telefonszám: +36 1 391 1400

Központi telefax szám: +36 1 391 1410

Internetes honlap címe: https://naih.hu/

Központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

A Hatóság az ügy érdemében az Infotv. 55. § (1) bekezdése alapján a bejelentés érkezését követő naptól számított két hónapon belül dönt. Ebbe a határidőbe az Infotv. 55. § (1a) bekezdésében meghatározott időtartam nem számít bele.

Az Infotv. 31. § (1) bekezdése alapján az adatigénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

Az Infotv. 31. § (3) bekezdése szerint a pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

Az Infotv. 31. § (5) bekezdésében rögzített hatásköri és illetékességi szabály alapján a minisztérium mint országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per esetében a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

Az adatkezelési tájékoztató itt érhető el.