Pénzügyminisztérium

Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

A közérdekű adatokat a Kormány.hu honlap Közérdekű információk és adatok menüpontjában érhetik el, illetve a Közadattárban kereshetik.

Tájékoztató a közérdekű adatok kötelező közzétételéről

A közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium vagy adatkezelő) honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség végrehajtása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, e törvények végrehajtási rendeletei, továbbá a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.

 Amennyiben Ön a minisztérium kezelésében lévő,

–az Infotv. 1. számú melléklete szerinti általános közzétételi listában szereplő, illetve

–egyéb jogszabályban meghatározott különös közzétételi lista szerinti

kötelezően közzéteendő közérdekű adatot keres, akkor a Közérdekű információk és adatok menüpontban találhatja meg.

 A dokumentumok között a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, illetve egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot.

Tájékoztatás a közérdekű adat egyedi igénylésének szabályairól

Közérdekű adat megismerése iránt bárki igényt nyújthat be.

Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására.

Az adatigénylésnek az adatkezelő nem köteles eleget tenni abban a részben, amely az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban időközben nem állt be változás. Az adatigénylésnek az adatkezelő nem köteles eleget tenni abban az esetben sem, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

A minisztérium – ha törvény másként nem rendelkezik – a közérdekű adat megismerése iránt igényt benyújtó adatigénylő személyes adatait (név, postai értesítési cím, telefonszám, e-mail cím, stb.) csak annyiban kezeli, amennyiben az

-       az igény teljesítéséhez,

-     az ugyanazon igénylőtől, azonos adatkörre irányuló, egy éven belül benyújtott, az adatkezelőnél változatlan tartalommal meglévő adatokra vonatkozó igénylés vizsgálatához, illetve

-       az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez

szükséges.

 

A közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésének rendje

 Az adatigénylés

a) írásban a minisztérium Ügyfélszolgálati Irodájának címezve (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), vagy

b) elektronikusan az ugyfelszolgalat@pm.gov.hu címen

történhet.

Tájékoztatjuk, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Infotv. 28. § (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban nem lehet benyújtani, valamint az Infotv. 30. § (2) bekezdésétől eltérően az adatigénylés csak akkor teljesíthető az igénylő által kívánt formában, ha az egyébként nem jár az igénylőnek az adatkezelő előtti személyes megjelenésével.

A minisztérium a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az adatigénylés beérkezésétől számított 15 napon belül tesz eleget. Ez a határidő, ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt a minisztérium az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja.

A Korm. rendelet alapján a fent jelzett határidőktől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatkezelő az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. szerinti határidőben való teljesítése a minisztérium veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. A Korm. rendelet szerinti eltérő határidő alkalmazásáról a minisztérium az adatigénylőt 15 napon belül tájékoztatja.

Az Infotv. 29. § (2) bekezdésében meghatározottakat nem érintve, az e bekezdésben jelzett határidő egy alkalommal 45 nappal meghosszabbítható, ha az igénynek az e bekezdés szerinti határidőben történő teljesítése a minisztérium veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását továbbra is veszélyeztetné. A Korm. rendelet szerinti eltérő határidő meghosszabbításáról a minisztérium az érintettet 45 napon belül tájékoztatja.

Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól, a vonatkozó jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatással együtt a minisztérium az igény beérkezését követő 15 napon belül (adatközlést postai úton kérő adatigénylés esetén levélben, vagy amennyiben az adatigénylésben a válaszadáshoz elektronikus levelezési cím került feltüntetésre, elektronikusan) tájékoztatást küld az adatigénylőnek. A Korm. rendelet vonatkozó rendelkezésének alkalmazása esetén – az Infotv. szerinti határidőtől eltérően – az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az Infotv. alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 45 napon belül írásban vagy - ha az igényben az elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben tájékoztatja a minisztérium az igénylőt.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról az igénylő másolatot kaphat. Az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről az igénylőt a teljesítést megelőzően tájékoztatni szükséges. Az igénylő e tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni.

A költségtérítés keretében az egyes költségelemek megállapítható mértékét a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet határozza meg.

Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot az adatkezelő felismerhetetlenné teszi és a dokumentumot így továbbítja az adatigénylő számára.

Jogorvoslatok, vizsgálatok

Az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatóság elérhetőségei az alábbiak:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Központi telefonszáma: +36 1 391 1400

Központi telefax száma: +36 1 391 1410

Internetes honlapjának címe: https://naih.hu/

Központi e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf.: 9.

A Hatóság az ügy érdemében az Infotv. 55. § (1) bekezdése alapján a bejelentés érkezését követő naptól számított két hónapon belül dönt. Tájékoztatjuk, hogy ebbe a határidőbe az Infotv. 55. § (1a) bekezdésében meghatározott időtartam nem számít bele.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 31. § (1) bekezdése értelmében az adatigénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által az Infotv. 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

Az Infotv. 31. § (3) bekezdése szerint a pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

Az Infotv. 31. § (5) bekezdésében rögzített hatásköri és illetékességi szabály alapján a minisztérium, mint országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per esetében a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

A Pénzügyminisztérium adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: adatvedelem@pm.gov.hu