Pénzügyminisztérium

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény szerinti társadalmi egyeztetés keretében résztvevő személyek részére

 

1. Az Adatkezelő megnevezése, a személyes adat és az Érintett fogalma

Az Adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza.

A jelen tájékoztató kapcsán

Adatkezelő: Pénzügyminisztérium

Székhelye: 1051 Budapest József nádor tér 2-4.

Postacím: Postafiók: 1369 Budapest, Pf. 481.    

Honlapjának címe: https://kormany.hu/penzugyminiszterium  

E-mail cím: ugyfelszolgalat@pm.gov.hu

Telefonszám: Telefon: +36 1 795 1400  

Az adatkezelés tényleges helye: 1051 Budapest József nádor tér 2-4.

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Takács Sándor

Elérhetősége: adatvedelem@pm.gov.hu 

A jelen tájékoztató szempontjából személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintettre) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) alapján azonosítható.

2. A jelen adatkezelési tájékoztató alapjául szolgáló jogszabályok

A jelen tájékoztató szerinti adatkezelésekre vonatkozó főbb jogszabályok és a jelen tájékoztatóban alkalmazott rövidítéseik:

·       a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)

·       az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

·       a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

·       a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény (a továbbiakban: 2010. évi CXXXI. törvény)

3. Az Adatkezelő adatkezeléseinek jogalapja

Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, amely szerint a személyes adatok kezelésére akkor kerülhet sor, ha az közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak, megnevezések megfelelnek a GDPR-ban és az Infotv.-ben meghatározottaknak.

4. Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezetnek

Az Adatkezelő nem továbbítja a személyes adatokat harmadik országba, illetve nemzeközi szervezethez.

5. AZ Adatkezelő adatkezeléseinek a célja ÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét – visszaigazolás küldése, a 2010. évi CXXXI. törvény 11. § (1) bekezdése szerint elkészítendő összefoglaló és a véleményezők listájának közzététele, valamint a 2010. évi CXXXI. törvény 12. §-ában meghatározott utólagos véleményezés céljából – kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatokat legkésőbb a véleményezett jogszabály hatálybalépésétől számított másfél évig kezeli. Amennyiben a véleményezett jogszabály nem lép hatályba, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét legkésőbb a vélemény beérkezését követő egy éven belül törli.

A további részletes adatkezelésre vonatkozó információk jelen adatkezelési tájékoztató 9. pontjában lévő táblázatban találhatók.

6. Adatbiztonság

A 2010. évi CXXXI. törvény szerinti társadalmi egyeztetés keretében történő adatkezelés során automatizált döntéshozatalnak – ideértve a profilalkotást is – nincs helye.

7. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó az a természetes, vagy jogi személy, aki vagy amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az Érintettek személyes adataival kapcsolatban Adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozó

neve, székhelye

Adatfeldolgozó által végzett tevékenység

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1081 Budapest, Csokonai u. 3.)

Elektronikus információs rendszer üzemeltetése

8.       Adatkezelés

8.1.   Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat:

·        tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (az adatkezelés megkezdését megelőzően, illetve az adatkezelés során),

·        hozzáférést személyes adataihoz (személyes adatai Adatkezelő általi rendelkezésére bocsátását),

·        személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését,

·        személyes adatainak törlését vagy korlátozását,

·        tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az Érintett az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be Érintetti kérelmét az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő az Érintett jogszerű kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti (figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő indokolt esetben további két hónappal meghosszabbítható), és erről az Érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

8.1.1. A tájékoztatás kéréshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 13-14. cikkei alapján)

Az Érintett írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy

·       milyen személyes adatait,

·       milyen jogalapon,

·       milyen adatkezelési cél miatt,

·       milyen forrásból,

·       mennyi ideig kezeli,

·       alkalmaz-e adatfeldolgozót, ha igen, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

·       az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,

·       az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

8.1.2. A hozzáféréshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikke alapján)

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon, és ezt az Adatkezelőtől a 8.1.1. pont szerint írásban kérheti.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

8.1.3. A helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikke alapján)

Az Érintett írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét vagy kérheti, hogy az Adatkezelő által kezelt bármely pontatlan személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse).

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelő által kezelt hiányos személyes adatai megfelelő kiegészítését.

8.1.4. A törléshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikke alapján)

A vonatkozó jogszabályok szerinti személyes adatokat az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelési időtartamig kezeli.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

·       a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

·       a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

·       a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó, az Európai Unió kötelező jogi aktusában vagy jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Nem törölhető az adat, amennyiben az adatkezelés szükséges:

·       a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

·       a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó, az Európai Unió kötelező jogi aktusában vagy jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

·       az általános adatvédelmi rendelet 9. cikk (2) bekezdés h) és i) pontjának, valamint az általános adatvédelmi rendelet 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

·       az általános adatvédelmi rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

·       jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.1.5. AZ adatkezelés korlátozásához való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikke alapján)

Az Érintett írásban kérheti, hogy a személyes adataival összefüggésben az adatkezelést az Adatkezelő korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

·       az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

·       az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

·       az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

·       az Érintett az általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet – akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést – az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

8.1.6. A tiltakozáshoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke alapján)

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e), valamint f) pontja szerinti, az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti, ugyanakkor mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.  Az Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Az Érintett személyiségi jogának megsértése esetén az Érintett sérelmdíjat követelhet.

Hatósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, honlap:  http://naih.hu; postacím: 1396 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogainak érvényesítése érdekében vizsgálatot, illetve hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, így különösen,

·       ha véleménye szerint az Adatkezelő a 8.1. pontban meghatározott Érintetti jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja (vizsgálat kezdeményezése), valamint

·       ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat (hatósági eljárás lefolytatásának kérelmezése).

 

9. Az adatkezelés(ek) részletes leírása

Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

Adatok forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja (ha van címzett)

Visszaigazolás küldése, a 2010. évi CXXXI. törvény 11. § (1) bekezdése szerint elkészítendő összefoglaló és a véleményezők listájának közzététele, valamint a 12. §-ban meghatározott utólagos véleményezés

 

A beérkezett vélemények,

a véleményező neve, és elektronikus levélcíme

A Pénzügyminisztérium a személyes adatokat legkésőbb a véleményezett jogszabály hatálybalépésétől számított másfél évig kezeli. Amennyiben a véleményezett jogszabály nem lép hatályba, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét legkésőbb a vélemény beérkezését követő egy éven belül törli.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e)  pontja,

2010. évi CXXXI. törvény 9. § (3) bekezdése

 

Az Érintett

 

 

Adatfeldolgozó,

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

nyilvánosság

Elektronikus információs rendszer üzemeltetése, a  2010. évi CXXXI. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettség.