Honvédelmi Minisztérium

Közérdekű adatok

A közérdekű adatokat a Közérdekű információk és adatok fül alatt érhetik el.

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a minisztériumok honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint e törvények végrehajtási rendeletei, továbbá a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásain alapul.

Amennyiben Ön az egyes minisztériumok kezelésében lévő, azok működésére, tevékenységére és gazdálkodására vonatkozó adatokat, vagy egy meghatározott közérdekű adatot keres, akkor a Közérdekű információk és adatok menüpontban találhatja meg. Az itt megtalálható információk a közérdekű adatokra vonatkozó jogszabályokban előírt határidők szerint frissülnek.
A dokumentumok között a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.

Más intézmények adatai között a Közadattárban kereshet.

Tájékoztatás a közérdekű adatok igénylésének szabályairól

Közérdekű adat megismerése iránt bárki igényt nyújthat be.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

Írásban: Honvédelmi Minisztérium 1885 Budapest, Pf.: 25.

Személyesen: Honvédelmi Minisztérium adatvédelmi tisztviselő
1055 Budapest, Balaton u. 7-11.
Tel.: 474-1111/21-388 mellék

Elektronikusan: kozerdeku@hm.gov.hu

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

Ha az adatigénylés nem egyértelmű, a Honvédelmi Minisztérium felhívja az igénylőt az igény pontosítására.

A Honvédelmi Minisztérium az adatigénylést nem köteles teljesíteni,


1. abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be, vagy


2. ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.


Az adatigénylésnek a Honvédelmi Minisztérium nem köteles eleget tenni, ha az igény teljesítése


1. a közfeladatot ellátó szerv tényleges kezelésében nem lévő – így különösen az irányítása vagy felügyelete alatt álló közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő – adat beszerzését, begyűjtését, vagy


2. a közfeladatot ellátó szerv tényleges kezelésében lévő közérdekű adatok vagy közérdekből nyilvános adatok összevetése útján a kezelésében lévő adatokhoz képest új adat előállítását tenné szükségessé.

A Honvédelmi Minisztérium a közérdekű adat megismerésére irányuló igény beérkezését követő legrövidebb időn belül, de legkésőbb 15 napon belül tesz eleget, szóban előterjesztett igény esetén az írásba foglalástól kezdődik a határidő. Ez a határidő, ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik vagy az adatigénylés teljesítése a Honvédelmi Minisztérium alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, amelyről az adatigénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól, valamint az adatigénylőt az Infotv. alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről az igény beérkezését követő 15 napon belül (adatközlést postai úton kérő adatigénylés esetén legkésőbb a 15. napon feladott levélben, vagy amennyiben az adatigénylésben a válaszadáshoz elektronikus levelezési cím van feltüntetve, elektronikusan) értesíti a Honvédelmi Minisztérium.


Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről az igénylő másolatot kaphat. A Honvédelmi Minisztérium az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg akkor, ha a felmerült költség mértéke meghaladja a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott, költségtérítésként megállapítható legalacsonyabb összeget, azzal, hogy az így meghatározott költségtérítés összege ekkor sem haladhatja meg a Korm. rendeletben meghatározott legmagasabb összeget. A Honvédelmi Minisztérium a költségtérítés összegéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja. A költségtérítés költségelemeinek megállapítható mértékét a Korm. rendelet tartalmazza.


Az adatigénylő a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. Ha az adatigénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést Honvédelmi Minisztérium által meghatározott, legalább 15 napos határidőben köteles megfizetni. Költségtérítés megállapítása esetén az adatigénylés a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kerül teljesítésre.


Jogorvoslat

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

Az adatigénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

Perindítás esetén a pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

A Honvédelmi Minisztérium adatvédelmi tisztviselője:
Dr. Ujfaludi Zoltán ezredes
Tel.: 06-1-474-1111/21-388
Mobil: 06-30-815-0368
Levelezési cím: 1885 Budapest, Pf.: 25.
E-mail cím: ujfaludi@hm.gov.hu