Miniszterelnökség

Rozsdaövezeti Bizottság

Rozsdaövezeti akcióterületek kijelölése - Tájékoztató a kezdeményezések benyújtásához

A rozsdaövezeti akcióterületek kijelölése a rozsdaövezeti akcióterületek lehatárolásával kapcsolatos döntések kormányzaton belüli előkészítésének rendjéről szóló 1107/2021. (III. 10.) Korm. határozatban [a továbbiakban: 1107/2021. (III. 10.) Korm. határozat] rögzített eljárásrend szerint történik. A rozsdaövezeti akcióterületek kijelölésére irányuló kezdeményezések elektronikus úton a rozsda@me.gov.hu e-mail címen keresztül nyújthatók be.

A kezdeményezések előzetes, majd indokolt esetben részletes vizsgálatát a rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: Miniszter) folytatja le és készíti elő a Rozsdaövezeti Bizottság részére véleményezés céljából.

A kezdeményezések előzetes vizsgálata az alábbiakra terjed ki:

a) a kijelölhetőséget, illetve a további előkészítést és a részletes vizsgálatot kizáró okok vizsgálata,

b) a kezdeményezés azonnali rozsdaövezeti akcióterület vagy közép- és hosszú távú rozsdaövezeti akcióterület kijelölésére tesz-e javaslatot,

c) a terület jövőbeli hasznosításának céljai, a területtel kapcsolatos fejlesztési elképzelések – különös tekintettel a zöldinfrastruktúra-hálózatban betöltött és tervezett szerepére vonatkozóan – és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 4/A. §-ában foglalt céloknak való megfelelés vizsgálata, melyek a következők: az egészséges lakó- és munkakörülmények javítása, a környezet- és a természetvédelem szempontjainak figyelembevétele, az infrastrukturális erőforrások optimális kihasználása, a rozsdaövezeti akcióterületek alkalmassá tétele a lakhatási feltételek biztosítására és városszövetbe integrálása, a munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése érdekében,

d) a fejlesztési elképzelések megvalósítása magában foglalja-e legalább egymilliárd forint teljes költségigényű építési beruházás vagy kármentesítési eljárással egybekötött építési beruházás megvalósítását, 

e) a részletes vizsgálathoz rendelkezésre áll-e minden információ.

A kezdeményezésnek legalább azokat a szöveges és rajzi dokumentumokat kell tartalmaznia, amelyek az 1107/2021. (III. 10.) Korm. határozat 12. pontjában rögzített körülményekre és szempontokra egyértelműen választ adnak. A kezdeményezés mellékletei így legalább az alábbi szöveges és rajzi munkarészek:

- a terület vizsgálata, helyzetelemzése és értékelése,

- az érintett ingatlanok egyértelmű szöveges és térképes megjelölése,

- a terület jövőbeli hasznosításának céljai, a fejlesztési elképzelések bemutatása,

- beépítési tervek, környezetalakítási tervek, masterplan,

- a fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó építési vagy kármentesítési eljárással egybekötött építési beruházás tervezett költségigénye,

- a tulajdonos, vagyonkezelő és fejlesztő (amennyiben ismert) megjelölése,

- a beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemeltté nyilvánító kormányrendelet megjelölése (amennyiben erre már sor került),

- a nemzetgazdasági szempontból kiemeltté nyilvánítás indoka, szükség esetén a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (Ngtv.) 11/B. §-a, illetve 11/D. §-a szerinti speciális szabályok meghatározása.

A kezdeményezés és mellékletei .pdf, illetve szöveges dokumentum esetén word formátumban, összesen maximum 25 MB méretben küldhetők meg a megadott e-mail címre.