A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 61/D. § (1) bekezdés d) pontjában rögzített támogatási szerződés megkötésére vonatkozó részletszabályokat a nemzeti és történelmi emlékhelyek fenntartható használatát elősegítő támogatásra jogosultak körét és a támogatás feltételeit a nemzeti és történelmi emlékhelyek használatáról és fenntartható használatuk támogatásáról, valamint a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 740/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. és 8. §-a tartalmazza.

 

I. A támogatás célja

A Kötv. 2. melléklet II. Nemzeti emlékhely című pontjában foglalt táblázatban felsorolt nemzeti emlékhelyek és a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázatban felsorolt történelmi emlékhelyek (a továbbiakban együtt: emlékhely) fenntartható használatát elősegítendő, azok védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolatosan felmerülő működési vagy felhalmozási jellegű kiadások fedezetének biztosítása.

 

II. Támogatásra jogosultak köre

Támogatás iránti kérelmet az emlékhely tulajdonosa, vagyonkezelője vagy használatra jogosultja (a továbbiakban: Kérelmező) nyújthat be. Emlékhelyenként csak egy támogatási kérelem nyújtható be. Több kérelem benyújtása esetén csak egy támogatási szerződés megkötésére kerül sor.

A kérelemnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia

A Kérelmezőnek a döntés előkészítése érdekében a megadott határidőig a Miniszterelnökség részére a következőket kell benyújtania:

1.    a) az emlékhelyen megvalósítani tervezett állagmegóvás, felújítás, fejlesztés, vagy

       b) az emlékhely bemutatását, megismertetését, népszerűsítését szolgáló rendezvény megszervezése, vagy

c) az emlékhely bemutatását célzó egyéb tevékenység

fotódokumentációval alátámasztott ismertetését, céljait, várható eredményeit, annak közösségi és kulturális hatását; 

2.   érvényes használati terv esetén a használati terv azon pontjának, alpontjának megjelölését, amelynek teljesítését a tervezett tevékenység célozza. (Amennyiben a helyszín nem rendelkezik közzétett használati tervvel, a kérelem a Korm. rendelet 4. § i) és j) pontjában foglalt célokra irányulhat.);

3.   a megvalósítani tervezett tevékenység(ek) vonatkozásában feladatokra és költség nemekre lebontott részletes költségvetést, valamint a pénzügyi ütemezést;

4.   az emlékhely valamennyi tulajdonosának, vagyonkezelőjének és használatra jogosultjának a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó egyetértő nyilatkozatát, vagy ha a tervezett tevékenység kizárólag egy meghatározott, a nemzeti emlékhely részét képező ingatlanra, ingatlanrészre vagy felépítményre irányul, akkor az érintett ingatlan, ingatlanrész vagy felépítmény tulajdonosának, vagyonkezelőjének és használatra jogosultjának a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó egyetértő nyilatkozatát; 

5.    a Nemzeti Örökség Intézete támogatási kérelemmel kapcsolatos előzetes véleményét.

 

III. A kérelem benyújtásának határideje, helye és módja

A kérelem beérkezésének határideje 2022. február 28.

A fent megjelölt dokumentumokat tartalmazó kérelmet postai úton az alábbi címre kell benyújtani: 

Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság 1357 Budapest, Pf. 6.

A kérelmet

1. zárt borítékban,1 db eredeti példányban, papír alapon, A4 formátumban, összefűzve, és

2. elektronikus adathordozón összefűzött pdf formátumban és szerkeszthető formátumban, valamint a kérelem tárgyát bemutató fotódokumentációt képformátumban kell benyújtani. 

A zárt borítékra kérjük ráírni: „ÉHÁT Emlékhelyek támogatása 2022”

A benyújtás határidejének a Miniszterelnökségre történő érkeztetés dátuma tekintendő! A határidőn túl benyújtott kérelemre támogatás nem nyújtható.

 

IV. Hiánypótlás

Hiányosan vagy hibásan benyújtott kérelem esetén a kérelmezőt a támogató – a hibák és hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – 8 napos határidő kitűzésével felszólítja hiánypótlásra. Ha a kérelmező a hiánypótlást nem vagy nem megfelelően teljesíti, a támogató a kérelmet elutasítja.

 

V. A támogatási kérelmek elbírálása

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a támogatási kérelmekről legkésőbb 2022. április 15-ig dönt, ezt követően a döntés eredményéről a kérelmezőt írásban értesíti.

 

VI. A támogatás nyújtásának módja

Az egyedi kérelem alapján nyújtandó támogatási eljárásról a támogató az előzetesen beküldött kérelmek vizsgálatát követően egyedileg nyújt tájékoztatást a szükséges formanyomtatványok megküldésével.

A Miniszterelnökség a támogatással kapcsolatos feladatok ellátására lebonyolító szervet vehet igénybe, amelyről tájékoztatja az érintetteket. Kérelmező ezt követően kapja meg a támogatási igénydokumentációt, a támogatás folyósításához szükséges formanyomtatványt.

(Miniszterelnökség)