a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet

(a továbbiakban: Rendelet) alapján.

 

1. A pályázat célja: a magyarországi nemzetiségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátása keretében – felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében – a Rendelet 1. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében meghatározott nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű tanulók támogatása, középfokú iskolájuk ajánlása alapján.

 

2. Az ösztöndíj forrása: a Magyarország mindenkori központi költségvetéséről szóló törvény, XI. Miniszterelnökség fejezetben áll rendelkezésre.

 

3. A pályázaton kizárólag azok a nemzetiségi nevelést, illetve oktatást folytató középfokú iskolák vehetnek részt, amelyek:

a) nemzetiségi anyanyelvű és nemzetiségi kétnyelvű középfokú oktatást, vagy

b) a nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű gimnáziumi nevelés-oktatással nem rendelkező nemzetiségek esetében nemzetiségi nyelvoktató oktatást folytatnak.

 

4. A pályázaton az a magyar állampolgárságú, az érettségi megszerzésére irányuló képzés utolsó két évfolyamot megelőző évfolyamát végző tanuló vehet részt,

a. aki nyilatkozata – vagy korlátozottan cselekvőképes tanuló esetében – törvényes képviselőjének nyilatkozata szerint valamely nemzetiséghez tartozik,

b. akinek a tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév végén számított 4.00 átlageredményt eléri,

c. aki más forrásból azonos időszakra nézve államilag finanszírozott tanulmányi ösztöndíjban nem részesül,

d. aki törvényes képviselőjével egyetemben a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak e Rendelet szerinti kezeléséhez, továbbá

e. akit a Rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti középfokú iskola kiválaszt.

 

5. Az ösztöndíjban az a tanuló részesülhet, aki 

a. a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat – a középfokú iskolával együttesen – hiánytalanul és határidőn belül benyújtotta és

b. a Rendeletben, valamint a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel.

 

6. Az ösztöndíj mértéke és időtartama: 

Az ösztöndíj mértéke tanulónként, havonta harmincezer forint, amely összeg 2024. szeptember 1. napjától számított két tanítási évben (a 2024/2025-ös és a 2025/2026-os tanévben) – a nyári szünet időtartamának kivételével kerül folyósításra.

 

7. Az ösztöndíjas keretszám:

A 2024. évi pályázat keretében ösztöndíj középfokú iskolánként tizenkettő, ezen belül évfolyamonként hat – az érettségi megszerzésére irányuló képzés utolsó két évfolyamát megelőző évfolyamát végző – tanuló számára kerülhet megállapításra.

 

8. A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A pályázat egy példányban, papíralapon, számítógéppel kitöltve, a tanuló, a tanuló törvényes képviselője (képviselői) által aláírt, továbbá a középfokú iskola képviselője által aláírt és bélyegzőlenyomattal ellátott – a Pályázati felhívás 1. számú mellékletét képező – Pályázati adatlapon és a következő mellékletekkel ellátva nyújtandó be:

a. részletes szöveges indokolása annak, hogy a pályázó tanulmányi eredményeivel és a nemzetiségi közösségi életben végzett tevékenységével hogyan felel meg az ösztöndíj eszmeiségének, és milyen módon járul hozzá annak célkitűzéseihez (terjedelme maximum három oldal),

b. a középfokú iskolával fennálló tanulói jogviszonyról szóló igazolás,

c. a középfokú iskola szándéknyilatkozata arról, hogy szerződésben vállalja az ösztöndíj folyósításában történő együttműködést,

d. a Rendelet 2. § (3) bekezdés szerinti középfokú iskola ajánlása,

e. a Rendelet 2. § (4) bekezdés c) pont szerinti nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a tanuló más forrásból azonos időszakra nézve államilag finanszírozott tanulmányi ösztöndíjban nem részesül, valamint

f. korlátozottan cselekvőképes tanuló esetében a pályázat érvényességének feltétele a tanuló törvényes képviselőjének (képviselőinek) írásbeli hozzájárulása a tanulónak az ösztöndíjban való részvételéhez, továbbá 2. § (4) bekezdés c) pontja szerinti nemleges tartalmú nyilatkozattétele.

 

9. A pályázat benyújtásának határideje jelen felhívás közzétételét követő harmincadik nap, amelyet az alábbi címre szükséges megküldeni:

Miniszterelnökség

Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

Nemzetiségi Főosztály

1357 Budapest, Pf. 6.

 

10. A benyújtott pályázati anyag a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidőt követő nyolc napon belül kiegészíthető, módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő.

 

11. A benyújtott pályázatok alapján a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) dönt az ösztöndíj odaítéléséről. A nyertes tanulók névsora a Kormány honlapján kerül közzétételre. Az ösztöndíjassal a miniszter ösztöndíjszerződést köt. Az ösztöndíj folyósításának megkezdésére a szerződéskötést követően kerülhet sor.

 

12. A szerződéskötés határideje: 2024. szeptember 30.

 

13. Az ösztöndíj folyósításának módja: havonta, utólag.

 

14. Az ösztöndíjas és a középfokú iskola az ösztöndíj megállapítását követő első tanév végén – közös, az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő valamennyi eseményről, körülményről – részbeszámolót, az ösztöndíj támogatással érintett második tanév befejezésével egyidejűleg záró beszámolót készít és nyújt be a miniszternek. Az ösztöndíjas a félévi eredményeiről igazolást küld a miniszter részére.

 

15. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, ha

a. a pályázathoz szükséges és a benyújtáskor fennálló feltételek utóbb megszűnnek,

b. az ösztöndíjas nem teljesíti a szerződésben vállalt bármely kötelezettségét,

c. az ösztöndíjas az ösztöndíjról lemond,

d. az ösztöndíjas tanulmányi eredménye a tanulói jogviszony alatt tett az érettségi megszerzésére irányuló képzés utolsó két évfolyama bármelyikének a végén a 4,0 átlagot nem éri el, illetve az ösztöndíjjal érintett időszak féléves átlageredménye a 4,0 átlag alá csökken, vagy

e. az ösztöndíjas olyan magatartást tanúsított, amely az ösztöndíjas jogviszonyhoz méltatlan, különösen, ha az ösztöndíjas iskolája fegyelmi büntetést szab ki rá.

 

16. Az ösztöndíjast a jogosulatlanul felvett összeget illetően a 368/2011. (XII.31.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint visszafizetési kötelezettség terheli.

 

17. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének (képviselőinek) hozzájárulása szükséges.

 

FIGYELEM

 

Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a miniszter – legkésőbb minden tanév utolsó napjáig – közzéteszi a Kormány honlapján (www.kormany.hu). A honlapról a Pályázati felhívás és a Pályázati adatlap egyaránt letölthető.

 

A pályázattal kapcsolatban információt a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság Nemzetiségi Főosztály munkatársa (Név: Porkoláb Vivien Noémi, Elérhetőség: +36 (1) 795 1811, noemi.vivien.porkolab@me.gov.hu) nyújt.

 

Pályázati adatlap

Pályázati felhívás

Adatkezelési tájékoztató

(Miniszterelnökség)