Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Ön azért kapta a hírlevelet, mert a korábbiakban önkéntes hozzájárulását adta ahhoz, hogy e-mail címét mint személyes adatát (a továbbiakban: személyes adat) Magyarország Kormánya további kapcsolattartás, véleménykérés, tájékoztatás, illetve elektronikus levél küldése céljából kezelje.

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok jogszerűségét és célszerűségét a Miniszterelnöki Kabinetiroda (1014 Budapest, Színház utca 1.; adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Pékó Ildikó, postai levélcíme: Miniszterelnöki Kabinetiroda, 1357 Budapest, Pf. 1; elektronikus levélcíme: adatvedelem@mk.gov.hu) mint Magyarország Kormánya nevében eljáró adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő) biztosítja.

A hírlevél kiküldéséhez használt személyes adatát az adatkezelő az Ön hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig kezeli. A közölt személyes adatokat az adatkezelő nyilvánosságra nem hozza, külföldre és harmadik félnek nem továbbítja.

Jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósításához az adatkezelő az IdomSoft Zrt-t (székhely: 1138 Budapest, Váci út 133.) mint adatfeldolgozót veszi igénybe.

Önt mint érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megilleti a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához és az adathordozhatósághoz való jog.

A hozzáféréshez való jog alapján Ön mint érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának időtartamáról, a személyes adatok gyűjtésének módjáról. A hozzáféréshez való jog keretén belül az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

Ön mint érintett bármikor jogosult továbbá a pontatlanul, tévesen kezelt adatai helyesbítését kérni.

Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Abban az esetben ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; továbbá abban az esetben ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; akkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A hozzájárulása alapján kezelt adatai tekintetében Ön mint érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával, ennek kapcsán kérheti az adatainak tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő kiadását vagy – amennyiben ez technikailag lehetséges – az Ön által megjelölt harmadik személy részére történő átadását.

A kapcsolattartási célból megadott adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben az esetben az adatait az adatkezelő 3 munkanapon belül törli. Adatait az adatkezelő automatizált döntéshozatalhoz, profilalkotáshoz nem használja fel. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett a személyes adatai kezelésével összefüggő jogsérelme esetén, továbbá jogainak érvényesítése érdekében az adatkezelőhöz (Miniszterelnöki Kabinetiroda, 1014 Budapest, Színház utca 1.; adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Pékó Ildikó, postai levélcíme: Miniszterelnöki Kabinetiroda, 1357 Budapest, Pf. 1; elektronikus levélcíme: adatvedelem@mk.gov.hu) fordulhat. Az érintett az adatkezelővel, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet. A Hatóság elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9). Bíróság előtti jogérvényesítés esetén a perben az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó utca 27.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16) jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Amennyiben Ön le kíván iratkozni a hírlevélről, kérjük, írjon e-mailt a leiratkozas.kormanytajekoztato@mk.gov.hu e-mail címre. Amennyiben másik e-mail címről teszi meg a leiratkozási kérését, akkor kérjük, hogy ügyeljen a törölni kívánt e-mail-cím pontos megadására annak beazonosíthatósága érdekében. Ezekben az esetekben az adatkezelő az Ön e-mail címét törli a nyilvántartásból.